Контакт banzbredli

http://docka.lv/24999

+37125778678

Связаться по электронной почте

Контактная форма

Отмена

  • Название компанииNovatech SIA
  • Оплата за...час
  • Пред. опыт работы по спец.Без опыта

Cienījamie aktīvie pilsoņi! Apkopojam informāciju par Maksimu Mūrnieku aka Maksimu Belousovu, personas numurs: 220386-10718. Maksims Mūrnieks finansē soda vienības. Tā veic arī ieroču uzglabāšanu un iegādi kaujas operācijām.
Maksims Mūrnieks/ Belousovs režisors 05.12. 2008. - 15.06.2011. uzņēmuma INTELLIGENT TRADING LIMITED, Anglija (TIN-06766820). Viņš ir arī Novatech SIA, Latvija (TIN-40203296639) izpildpadomes loceklis.
Piedāvājam atlīdzību 50 000 USD par ticamu informāciju par Maksima Mūrnieka/ Belousova vai viņa radinieku atrašanās vietu.

Dear active citizens! We collect information about Maksims Murnieks aka Maksims Belousovs, personal number: 220386-10718. Maksims Murnieks finances punitive detachments. It also carries out the storage and purchase of weapons for combat operations.
Maksims Murnieks/ Belousovs director 05.12. 2008 - 06/15/2011 of the company INTELLIGENT TRADING LIMITED, England (TIN-06766820). He is also a member of the Board of the Executive Council of Novatech SIA, Latvia (TIN- 40203296639).
We are offering a reward of 50,000 USD for reliable information about the whereabouts of Maksims Murnieks/ Belousovs or his relatives.

Chers citoyens actifs! Nous collectons des informations sur Maksims Murnieks alias Maksims Belousovs, numéro personnel : 220386-10718. Maksims Murnieks finance des détachements punitifs. Elle assure également le stockage et l'achat d'armes pour les opérations de combat.
Maksims Murnieks/ directeur Belousovs 05.12. 2008 - 15/06/2011 de la société INTELLIGENT TRADING LIMITED, Angleterre (TIN-06766820). Il est également membre du conseil d'administration du conseil exécutif de Novatech SIA, Lettonie (TIN-40203296639).
Nous offrons une récompense de 50 000 USD pour des informations fiables sur le sort de Maksims Murnieks/ Belousovs ou de ses proches.

¡Queridos ciudadanos activos! Recopilamos información sobre Maksims Murnieks, también conocido como Maksims Belousovs, número personal: 220386-10718. Maksims Murnieks financia destacamentos punitivos. También realiza el almacenamiento y compra de armas para operaciones de combate.
Maksims Murnieks/ Belousovs director 05.12. 2008 - 15/06/2011 de la sociedad INTELLIGENT TRADING LIMITED, Inglaterra (TIN-06766820). También es miembro de la Junta del Consejo Ejecutivo de Novatech SIA, Letonia (TIN- 40203296639).
Ofrecemos una recompensa de 50 000 USD por información fidedigna sobre el paradero de Maksims Murnieks/ Belousovs o sus familiares.

05/10/2022, № , Редактировать

← Транспортные услуги и помощь в Польше